E-podatelna


Informace o provozu E-podatelny Obce Srbeč

Povinně zveřejňované informace dle Nařízení vlády 495/2004 Sb. o elektronickém podpisu a elektronické podatelně

 • Elektronické adresy elektronické podatelny:
  Adresy, které jsou určeny pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obci Srbeč, jsou: obec.srbec@tiscali.cz
 • Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
  Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
  – zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obecního úřadu
  – datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena (přijata pracovníkem úřadu)
  – identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou.
  Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 • Vzorová datová zpráva:
  Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obce Srbeč
  obec.srbec@tiscali.cz
  DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
  Identifikátor dokumentu je: XXXXX
  S pozdravem
  E-podatelna Obce Srbeč
  – příloha: zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Obce Srbeč.
 • Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
  Max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení:
  – v úředních hodinách v pracovních dnech max. 2 hodiny
  – v mimoúředních hodinách max. 7 kalendářních dnů
  Úřední hodiny podatelny:
  STŘEDA: 17:00 – 19:00 hod.
 • Technické parametry přijímaných datových zpráv:
  formát *.txt (prostý text)
  formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
  formát *.rtf (rich text format)
  formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
  formát *.pdf (soubory softwarového produktu Adobe Acrobat)
  Datové zprávy jsou přijímány případně i v dalších formátech kompatibilních s MS Office 2000 a vyššími. Pokud je datová zpráva delší než 5 stránek tištěného textu, musí obsahovat průvodní text maximálně v této délce. Datové zprávy jsou elektronickou poštou přijímány pouze do max. celkové velikosti datové zprávy 4MB.
 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
  Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách zformátovaných pro některý ze standardních systémů souborů (NTFS, FAT), dále na CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.
 • Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.
 • Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny Obce Srbeč zasílejte na elektronické adresy obec.srbec@tiscali.cz nebo obec@srbec.cz
  případně na poštovní adresu Obce Srbeč:
  Obec Srbeč
  Srbeč 16
  27065 Srbeč
 • Seznam jmen oprávněných zaměstnanců Obce Srbeč, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
  V. Rinágelová – účetní Obce Srbeč
 • Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obci Srbeč činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu:
  Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění
  Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
  Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
  Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
  Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění
  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
  Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  Zákon č. 26/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění
  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
  Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění
  Zákon č. 106/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  Zákon č. 150/2002 Sb., soudní správní řád, v platném znění
  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání, v platném znění
  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
  Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění
  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění
  Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření, v platném znění
  Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.