Povinně zveřejňované informace dle §106/1999sb


Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 422/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Úplný název povinného subjektu

Obec Srbeč

Obecní úřad Srbeč

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Obec Srbeč (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. V platném znění. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranici území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č.40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. Zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu). Obec spravuje své záležitosti v samotné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usnesením vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Nejvyšším samosprávným orgánem obce je sedmičlenné obecní zastupitelstvo. Obecní rada není volena.

Obecní úřad Srbeč se sídlem Srbeč čp.16, 270 65 Srbeč tvoří Vít Řebík

místostarosta Tomáš Kytka a účetní a administrativní pracovník Olga Brabcová

Osobou pověřence pro obec Srbeč je Jan Kaštánek, tel. 603 141 041

email: kastanek@gdprcze.cz

Obecní zastupitelstvo v Srbči zřídilo výbory:

– Kontrolní výbor – předseda Jiří Vitner a členové Jaroslav Jerman, František Tintěra

– Finanční výbor – předseda Marcela Barešová a členové Jaroslav Jerman a Tomáš Kytka

Obec Srbeč nemá zřízený žádné další komise.

Seznam zřizovaných nebo zřízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Obecní zastupitelstvo v Srbči zřizuje knihovnu se sídlem Srbeč čp.16 (budova OÚ).

4. Kontaktní spojení

4.1 a 4.2 poštovní adresa, adresa úřadovny

Obecní úřad Srbeč

Srbeč čp.16, 270 65 Srbeč

4.3 Úřední hodiny

Út 13:00– 15:00 ,St 17.00- 19.00 za přítomnosti starosty, Čt 13:00– 15:00

4.4 Telefonní čísla

tel:313 562 333

starosta :725 021 625

4.5. Číslo faxu – obec nemá

4.6. Adresa internetové stránky

www.srbec.cz

4.7 Adresa e-podatelny

info@srbec.cz

4.8 Další elektronické adresy

Datová schránka d7xanrd

5. Případné platby lze poukázat na bankovní účet č. 1924221/0100

6. Ič. 00244449

7. DIČ: CZ00244449

8. Dokumenty

Do dokumentů je možné nahlížet na internetových stránkách obce ne přímo na obecním úřadu

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

– Územní plán

– Povodňový plán

– Program rozvoje obce

– Zpráva o přezkoumání obce

– Krizový plán

– Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

– Vyhlášky obce

8.2 Rozpočet

– rozpočet obce na rok 2021 + rozpočtová opatření

– rozpočet obce na rok 2020 + rozpočtová opatření

– rozpočet obce na rok 2019 + rozpočtová opatření

– rozpočet obce na rok 2018 + rozpočtová opatření

– rozpočet obce na rok 2017 + rozpočtován opatření

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz. Bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručena na elektronickou podatelnu obce (viz. Bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz.bod 4.8).

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách (viz. Bod 4.3). Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz.bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresát na elektronickou podatelnu obce (viz. Bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz. Bod 4.8).

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu v Srbči ve věci samostatné působnosti obce lze podat opravný prostředek obecnímu zastupitelstvu v Srbči podáním u Obecního úřadu v Srbči. Opravný prostředek bude projednán na nejblíže následujícím zasedání obecního zastupitelstva a do patnácti dnů po jeho zasedání bude tomu, kdo podal podání písemně doručen výpis z usnesení ze zápisu obecního zastupitelstva.

Proti rozhodnutí Obecního úřadu v Srbči ve věci přenesené působnosti obce lze podat opravný prostředek ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Proti rozhodnutí obecního zastupitelstva ve věci samostatné působnosti obce nelze podat opravný prostředek. Krajskému úřadu Středočeského kraje lze podat podnět k pozastavení platnosti obecně závazné vyhlášky vydané obecním zastupitelstvem nebo nařízení obce vydané z přenesené působnosti pokud tato opatření obce nejsou v souladu s právními předpisy vyšší právní síly. Na adresu obecního úřadu lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí Obecního úřadu v Srbči. Odvolání se podává, není-li rozhodnutí uvedeno jinak v souladu se správním řádem do patnácti dnů od doručení rozhodnutí. Obecní úřad v Srbči seznámí s důvodem odvolání ostatní účastníky řízení, vyzve je, aby se k němu vyjádřili, a do třiceti dnů od jeho doručení je předá příslušnému odvolacímu orgánu k rozhodnutí. Ve věci opravného prostředku je třeba postupovat podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení. V tomto zákoně jsou rovněž uvedeny všechny postupy a pravidla pro opravné prostředky. Opravný prostředek proti rozhodnutí Obecního úřadu v Srbči se podává písemně Obecnímu úřadu v Srbči a pro jeho podání není třeba používat žádný příslušný formulář. V odvolání je třeba uvést kdo odvolává, proti kterému rozhodnutí obecního úřadu a důvod odvolání. Odvolání musí být opatřeno datem, jménem a příjmením odvolatele a jeho podpisem.

12. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Srbeč obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

Formuláře potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách

Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz

Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz

13. Popisy postupů – návody na řešení životní situace

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesnou danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úředních deskách v obci i na internetu. Vyhláška v plném znění naleznete na této internetové úřední desce v kategorii ,,Vyhlášky obce“.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

– Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

– Ústavní zákon č.2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základního práv a svobod jako součásti ústavního

pořádku České republiky

– Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

– Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

– Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů

– Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

– Zákon č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce a právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Úhrady za poskytování informacím

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informacím

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č.173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace.

Žádná usnesení vydaná dle § 16 a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., nebyla dosud přijatá.

16. Licenční smlouvy

Obec Srbeč neposkytuje žádné informace formou licence.

16.1 Vzory licenčních smluv – neuvedeno

16.2 Výhradní licence – neuvedeno

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016,2017.2018,2019 a 2020 je uvedena na internetových stránkách obce v odkaze:

http://www.srbec.cz/vyrocni-zpravy/

Vít Řebík Starosta

Tomáš Kytka Místostarosta