Historie sboru


Historie hasičství a Sboru dobrovolných hasičů v Srbči

    Oheň měl v průběhu dějin pro člověka  a jeho hospodářský a společenský život nesmírný význam. Poskytoval mu teplo, chránil ho před dravou zvěří, dal mu možnost připravovat pokrmy, pomáhal mu mýtit lesy a měnit je v úrodná pole. Nebezpečí ohně se projevilo v okamžiku, kdy nad ním člověk ztrácel vládu. Na nízkém stupni vzdělanosti se člověk snažil oheň uhasit dary a různými oběťmi. Když ale poznal, že boží pomoc nestačí, začal se spoléhat na vlastní sílu. Významným rysem 13. a 14.století je rozmach kolonizace, kdy vyrostla města a vesnice s obytnými budovami. Velká část těchto budov měla střechy pokryty šindelem, na půdách i v průjezdech bylo množství sena a slámy, dřeva a jiných snadno hořlavých látek. Proto pro obyvatele těchto osad bývaly požáry velkým nebezpečím.
Nedostatek vody, malé znalosti lidí a nedostatek hasebního nářadí, to vše vedlo k tomu, že oheň často zničil celá města a vesnice. Aby se zabránilo vzniku požárů a do jejich hašení se vnesl řád, vznikly ve 14.století první směrnice města Prahy.
Předchůdcem prvních dobrovolných hasičských sborů byly sbory nucené a placené. První pokusy se zakládáním českých sborů dobrovolných hasičů byly v roce 1863 v Chrudimi a ve Slaném. Slavné století vzniku dobrovolných hasičů u nás  je spojeno s rokem 1864 a městem Velvary, kde vznikl první český sbor dobrovolných hasičů. Poté vznikly další dobrovolné sbory v Roudnici, Nepomuku, Kutné Hoře, Plaňanech a Táboře. V roce 1870 bylo v českém království 20 hasičských sborů. V roce 1874 jich bylo již 107.
Ke vzniku dalších dobrovolných hasičských sborů vydatně přispělo vydání zákona, kterým se stanoví povinnosti pojišťoven k plnění příspěvků pro účely hasičství a pro podporu hasičů, kteří přišli při požáru k úrazu.
Po roce 1887 měla česká sekce 47 jednot, 786 sborů a 30.622 členů, ale již v roce 1890 měla 61 jednot, 1176 sborů a 61.636 členů. O širokém hnutí hasičstva v této době mluví následující statistika: české hasičstvo vykonalo v roce 1890  18.613 cvičení, 9.981 schůzí a veřejných vystoupení, 21.870 hlídek a ochranných služeb. Zasahovalo již při 881 místních a 2.211 přespolních požárech.

K historické události došlo také v naší obci. Památným dnem obce je 22. březen 1885, kdy byl v naší obci založen sbor dobrovolných hasičů. Tohoto dne se večer v místním hostinci sešli občané a sbor založili. Již tehdy to byla složka s účelem vlasteneckého uvědomění porobeného českého národa, avšak hlavní cíl sboru dobrovolných hasičů byla ochrana majetku a života bližních od požárů a jiných přírodních živlů.
Tehdejší hasičský sbor v naší obci měl i výchovný charakter. Dokladem je, že sdružoval všechny vlastenecké vrstvy národa. Vedle prostých lidí se členy sboru stali i zaměstnanci tehdejšího Švancemberského dvora a tehdejší kněží pánové Cibuzár a Čáp, kteří v Srbči působili a stáli v popředí vedení sboru. Kromě nich stál u zrodu sboru tehdejší sládek Švancemberského pivovaru Prokop Švarc a rolník Antonín Křenek.
Nejnutnější hasičská výzbroj byla tehdy pořizována z prostředků výnosů ze zábav a různých vystoupení. Sboru do jeho začátků přispěl i kníže Švancemberk 10 zlatými. Výše této částky na tehdejší dobu byla nedocenitelná.
Již v roce 1890 slavil sbor své  pětileté výročí trvání slavností, na kterou se sjelo mnoho sborů. Byla to Lhota, Žilina, Nové Strašecí a jiné.
Sbor stále sílil s přibýváním nových členů a velkou tužbou bylo mít  vlastní stříkačku, což se podařilo až po mnoha letech úsilí. Sílilo i vlastenecké uvědomění  sboru a velmi  stoupla  jeho kulturní činnost. Po první světové válce byla divadelní činnost sboru na velké výši. Každý rok byly průměrně sehrány 3 divadelní hry.
Po odborné stránce byl stále prováděn i výcvik žactva a žen. Ženy v té době vyvíjely velmi aktivní činnost. Zúčastnily se veřejných cvičení i při různých slavnostech, například cvičení s nářadím i se stříkačkami. Sbory z okolí se navštěvovaly a tak vzájemně přispívaly k vyššímu rozvoji požárního uvědomění.
Před  druhou světovou válkou byl velký cíl sboru dopomoci si k motorové stříkačce. V té době však na ni nebyly peníze, protože kromě výnosů ze zábav a jiných podniků nebyl sbor od nikoho podporován.
Také během druhé světové války  hasičství  stagnovalo, protože veškeré hmotné i finanční prostředky byly vrhány do válečné mašinérie. Teprve po osvobození roku 1945 sbor získal motorovou stříkačku. Z vraku po německých okupantech nadšení mladí požárníci, vedeni panem Bohumilem Doušou starším a Františkem Linhartem, za značných obtíží, protože nebyly pneumatiky ani součástky, sestrojili velmi výkonnou motorovou stříkačku  značky Henčel. Nebyly však hadice a 100 metrů hadic přidělených tehdejším Okresním národním výborem ve Slaném, bylo naprosto nedostačujících. Proto tato stříkačka nemohla plnit svůj účel.
Z tohoto důvodu byla provedena výměna s veřejným útvarem Kladno. Srbečský sbor získal dopravní auto zn. Mercedes-motorovou tažnou stříkačku PS 16, dostatečné množství hadic a jiné potřebné výzbroje a výstroje.
Vývoj techniky však šel rychle kupředu a tak ani toto vybavení nebylo dostačující. Za pomoci okresu Rakovník byly získány stříkačky dvě, výkonnější dopravní vůz i ostatní potřebné vybavení.
V té době byla také řešena otázka požární zbrojnice. Stávající zbrojnice v budově základní školy – dnešní kotelně – byla nevyhovující.  Proto se započalo s demolicí domu čp.16, který obec odkoupila od Františka Koubka. Na této demolici se projevilo opravdové nadšení hasičů i ostatních občanů. Každá volná chvíle včetně sobot a nedělí byla věnována na výstavbu budovy dnešního obecního úřadu. Zbrojnice, skladiště a schůzová místnost byla umístěna v jejím přízemí.
Slavnostní předání zbrojnice do užívání se konalo 17.července 1960 u příležitosti oslav 75 let trvání sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Slavnostní schůze se konala na den založení 22.března 1960 v hostinci u Zelenků. Na této schůzi bylo přítomno 83 členů včetně hostů.
Velký rozmach zaznamenal náš sbor v šedesátých letech, kdy se okresních soutěží  stále účastnila družstva mužů, žen a žáků. Zvláště ženy byly tehdy  na výši a dvakrát se staly přebornicemi okresu. Také žáci pod vedením Františka Suchého patřili k nejlepším na okrese. Byli první, kteří s velkým úspěchem složili zkoušky na mladého požárníka.
Oslavy 90.let trvání sboru dobrovolných hasičů v Srbči se konaly 27.července 1975 společně se sjezdem rodáků naší obce.
To, že  se v současné době velmi zlepšila situace  po stránce strojního vybavení, svědčí o tom, že naše nadřízené orgány dobrovolné hasiče podporují.  Nyní máme v naší obcí požární auto zn.Avia, výkonnou motorovou stříkačku, kropící automobil Škoda 706 RTH a ostatní nezbytný materiál, potřebný při hasičské činnosti. Ve středu obce byla vybudována víceúčelová požární nádrž, která slouží i jako koupaliště. Veškerý hasičský majetek byl přestěhován do nové požární zbrojnice.

Velký dík patří členům dnešního sboru za udržování veškerého majetku, sboru, který kladně navazuje na práci jejich předchůdců v boji proti požárům, živelným pohromám a chrání veřejný majetek i majetek všech našich spoluobčanů.

(Ze slavnostního projevu ke 120. výročí Sboru dobrovolných hasičů dne 25. června 2005).